Αρχική

2015

Με την από 31-12-2013 απόφαση-πρακτικό της συνέλευσης της εταιρίας «CONNET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 37074(2014) 28/1/2015, αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από το ποσό των 73.000,00 ευρώ στο ποσό των 24.349,42 ευρώ, δηλαδή μείωση κατά το ποσό των 48.650,58 ευρώ, λόγω απόσβεσης ισόποσων ζημιών.

Copyright @ 1986 ConNet.gr
Αλεξανδρος Κωνσταντινίδης & ΣΙΑ Ε.Π.Ε
PCSHOP24 Αρχική